۵۰۰ میلیون کیلوات برق در نیروگاه بخار ایرانشهر تولید شده است

۵۰۰ میلیون کیلوات برق در نیروگاه بخار ایرانشهر تولید شده است
مدیر نیروگاه بخار ایرانشهر گفت: بیش از ۵٠٠ میلیون کیلو وات برق از ابتدای امسال تاکنون در این نیروگاه تولید و تحویل شبکه برق کشور شده است.
منبع خبر : yjc.news