لحظه ریزش بهمن در مسیر طارم به زنجان

لحظه ریزش بهمن در مسیر طارم به زنجان
زنجان-ریزش بهمن در محور زنجان به طارم باعث انسداد این محور شد.
منبع خبر : mehrnews.com