دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکُران از شهرک پتروشیمی چابهار دیدن کرد

دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکُران از شهرک پتروشیمی چابهار دیدن کرد
حسین دهقان دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکُران از شهرک پتروشیمی نگین مکُران چابهار دیدن کرد و از نزدیک روند پیشرفت این مجموعه را مورد بررسی قرار داد.
منبع خبر : yjc.news