تاثیر منفی بحران آب بر رشد اقتصادی آلمان

تاثیر منفی بحران آب بر رشد اقتصادی آلمان
کسب و کار‌ها در آلمان برای رکود احتمالی و کمبود انرژی در زمستان امسال آماده شده اند، اما برای مواجهه با کمبود آب رود راین نیز که می‌تواند سرعت رشد اقتصادی را کاهش دهد، باید آماده شوند.
منبع خبر : iribnews.ir