دستور رئيس جمهور براي حمایت از تولید داخلی گوشت قرمز

دستور رئيس جمهور براي حمایت از تولید داخلی گوشت قرمز
وزير جهاد كشاورزي گفت: رئيس جمهور براي حمايت از تولید داخلی گوشت قرمز، دستور خرید حمایتی، تضمینی، توافقی و تهاتری را دادند که از هفته آینده انجام خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir