اوقات شرعی هجدهم اردیبهشت ماه در سمنان

اوقات شرعی هجدهم اردیبهشت ماه در سمنان
امروز یکشنبه، هجدهم اردیبهشت ماه، ششم شوال، هشتم می‌است.
منبع خبر : iribnews.ir