تعداد داروهای تحت پوشش بیمه به ٢٧۵٠ قلم خواهد رسید

تعداد داروهای تحت پوشش بیمه به ٢٧۵٠ قلم خواهد رسید
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ٢ هزار و ۵٠٠ قلم دارو تحت پوشش بیمه قرار دارند که قرار است این تعداد به ٢ هزار و ٧۵٠ قلم افزایش پیدا کند.
منبع خبر : yjc.news