افزایش مصرف گاز بخش خانگی برای صنایع مشکل ساز شد

افزایش مصرف گاز بخش خانگی برای صنایع مشکل ساز شد
مشکلات مربوط به افزایش مصرف گاز و محدودیت های گاز رسانی در برنامه گفت وگو ی ویژه خبری امشب بررسی شد.
منبع خبر : yjc.news