پرونده تخلف ارزی شرکت میهن به دستگاه قضایی ارجاع نشده است

پرونده تخلف ارزی شرکت میهن به دستگاه قضایی ارجاع نشده است
پرونده تخلف ارزی شرکت میهن هنوز به دستگاه قضایی ارجاع نشده است.
منبع خبر : iribnews.ir