معماری، بدون فرهنگ ایرانی !

معماری، بدون فرهنگ ایرانی !
چند سالی است که ساخت و سازهای بی اصالت و هویت در تهران نقطه انتقاد کارشناسان به معماری پایتخت شده است.
منبع خبر : iribnews.ir