مدیریت بحران چهارمحال‌وبختیاری بر سکوی اول ارزیابی عملکرد کشور

مدیریت بحران چهارمحال‌وبختیاری بر سکوی اول ارزیابی عملکرد کشور

اداره کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری رتبه نخست در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ سازمان مدیریت بحران کشور را بدست آورد.

در این راستا در ۵ حوزه شامل هماهنگی، پیشگیری و کاهش خطر پذیری، کنترل و هماهنگی پاسخ، فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی، مرکز توسعه مدیریت و منابع انسانی و روابط عمومی و اموربین الملل با تعیین شاخص‌های تخصصی و عمومی و براساس وظایف محوله ارزیابی ها انجام شد.

 در ارزیابی سال ۱۴۰۰ اداره کل مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری موفق به کسب رتبه اول دربین ادارات کل مدیریت بحران سراسرکشور شد.مدیریت بحران چهارمحال وبختیاری بر سکوی اول ارزیابی عملکرد کشور

مدیریت بحران چهارمحال وبختیاری بر سکوی اول ارزیابی عملکرد کشور

بررسي و ارزيابي توسعه شهرکرد مبتني بر مديريت بحران - SID

بررسي و ارزيابي توسعه شهرکرد مبتني بر مديريت بحران - SID
مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری بر سکوی اول ارزیابی عملکرد کشور

مدیریت بحران - استانداری چهارمحال و بختیاری

مدیریت بحران - استانداری چهارمحال و بختیاری
مدیریت بحران چهارمحال وبختیاری بر سکوی اول ارزیابی عملکرد کشور

معاون اول رئیس جمهور
منبع خبر : iribnews.ir