صدوربارنامه مشکل اصلی باربری‌های آنلاین

صدوربارنامه مشکل اصلی باربری‌های آنلاین
صدوقی کارآفرین حوزه باربری آنلاین گفت: شروط سخت برای صدور بارنامه از مهم‌ترین مشکلات کارآفرینان باربری‌های آنلاین است.
منبع خبر : iribnews.ir