نمایشگاه کتاب تهران در سیما

نمایشگاه کتاب تهران در سیما


تلویزیون برنامههای نمایشگاه کتاب را اعلام کرد - ایسنا

تلویزیون برنامههای نمایشگاه کتاب را اعلام کرد - ایسنا

همه برنامههای تلویزیون برای نمایشگاه کتاب - خبرگزاری تسنیم

همه برنامههای تلویزیون برای نمایشگاه کتاب - خبرگزاری تسنیم
تلویزیون برنامههای نمایشگاه کتاب را اعلام کرد - ایسنا

درهای سیوپنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران باز شد

درهای سیوپنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران باز شد
www.isna.ir › فرهنگی و هنری › رسانه

ترویج کتابخوانی در تلویزیون/ تولید و پخش ویژه برنامههای مرتبط با

ترویج کتابخوانی در تلویزیون/ تولید و پخش ویژه برنامههای مرتبط با
شبکه قرآن و معارف سیما نیز رویدادهای نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران را در قالب ویژه برنامه و میان برنامههای مختلف به صورت زنده پوشش می دهد.

ویژهبرنامههای تلویزیون به مناسبت
منبع خبر : iribnews.ir